When You’re the Judge Leviticus 19:15-16

When you’re the judge you must be fair, 

not partial to the rich or the poor.

To neighbors’ cases (all are your neighbors) 

the cause of justice will be your by-word.

When you’re the neighbor (all are neighbors)

speak only truth, and don’t spread a lie,

Take no advantage  nor unjust profit 

from those who dwell afar or nearby. 

———-

Photo: by Bill Oxford on Unsplash    

Source:   Leviticus 19:15-16

Text:  David Alexander, 2021  CC BY-SA NC 4.0

Tune:  Ye Banks and Braes , Public Domain

Score:    https://www.smallchurchmusic.com/2012/Score/WeCannotMeasure-YeBanks.pdf 

Audio:  www.smallchurchmusic.com  Used by Permission

3 Replies to “When You’re the Judge Leviticus 19:15-16”

  1. M̄-bián kheh-khì. Góa chin hoaⁿ-hí ē-tàng tàu-saⁿ-kāng. Góa mā chin kám-siā A bo̍k-su chìn-chêng tī TTCS khai-siat koan-hē káng-tō kap sìn-gióng kò-pe̍k ê khò-têng, lí ūi siā-khu khai-siat ê “Chāi-tē Eng-bûn” hō͘ góa ê gín-á tùi ha̍k-si̍p Eng-bûn bōe chheⁿ-hūn. A-Tông

    Like

Comments are closed.

%d bloggers like this: